Tarifat ne XoXo

Permbajtja Te dhenat per programin/oferten/opsionin tarifor SHENIME/DETAJE per sqarime shtese per cdo ze, nese eshte e nevojshme
Emërtimi i programit/ofertës XOXO
Lloji i Programit Tarifor Individuale
Kategoria e perdoruesit
Data e aktivizimit të programit/ofertës
Afati I vlefshmerise (deri kur eshte ne fuqi/per ofertat promocionale) 2016/05/01
Ofertat/opsioni/bundle i disponueshem per:
Tarifa e Instalimit 0
Tarifa e pajtimit mujor 100
Tarifa e Opsionit/Bundle (vetem per opsionet/bundle per nje program baze tarifor) 0
Numri I minutave/Internet pa pagese te perfshira ne pagese (vendos 0 nqs nuk aplikohet): 0
Minuta brënda rrjetit të përfshira pa kufi
Minuta drejt rrjeteve te tjera kombëtare fikse të përfshira 0 Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
Minuta drejt rrjeteve celulare kombëtare të përfshira 0 Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
Minuta ndërkombëtare të përfshira 0 Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
Internet (MB ose GB) 0
Koha minimale e tarifimit ne sekonda ose tarifa fikse per thirrje Nuk aplikohet telefonatat brenda rrjetit jane pa tarifim
Menyra e tarifimit pas kohes minimale/tarifes fikse (per sekonde ose cdo___sekonda) Nuk aplikohet telefonatat brenda rrjetit jane pa tarifim

Cmimet per cdo lloj sherbimi

Tarifa për thirrjet kombëtare sipas zonave

Permbajtja Te dhenat per programin/oferten/opsionin tarifor SHENIME/DETAJE per sqarime shtese per cdo ze, nese eshte e nevojshme
Tarifa për thirrjet lokale: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet kombëtare brënda rajonit: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet kombëtare midis rajoneve: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, lokale: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, rajonale: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit tjetër fiks kombëtar, ndër-rajonale: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
a)Brezi orar i zakonshëm
b)Brezi orar i reduktuar
Tarifa për thirrjet drejt rrjetit celular kombëtar: Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
Brezi orar i zakonshëm
Brezi orar i reduktuar

Tarifa për thirrjet ndërkombëtare sipas zonave

Permbajtja Te dhenat per programin/oferten/opsionin tarifor SHENIME/DETAJE per sqarime shtese per cdo ze, nese eshte e nevojshme
- Zona 1 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 1 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 2 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 2 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 3 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 3 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 4 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 4 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 5 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 5 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 6 - brezi orar i zakonshëm Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
- Zona 6 - brezi orar i reduktuar Nuk kemi vendosur akoma Interkoneksion
Mjetet e informimit publik ku është bërë njoftimi i tyre (vendos emrin medias dhe daten e publikimit) web page http://xoxo.al 03/02/2015
Link-u i plote ku është publikuar programi / oferta në website-n tuaj: http://xoxo.al/tarifat.html
Ketu vendosni nje permbledhje te shkurter ose informacion shtese qe nuk mund te perfshihet me siper per programin/oferten/opsionin Per thirrjet brenda per brenda rrjetit xoxo telefonatat jane pa pagese, per thirrjet jashte per momentin nuk eshte e mundur per arsye te mungeses se interkoneksionit. Po punohet per realizimin e sherbimit me parapagim ne momentin e realizimit web site-I do updat-ed me me informacionin perkate te tarifimit