Tarifat ne XoXo

Formularet deklarimit te tarifave te sherbimit internet
Emri i Sipermarresit: Arsen Shahaj
Adresa website e sipermaresit www.xoxo.al
Person kontakti: Arsen Shahaj
emer mbiemer Arsen Shahaj
Tel: 694757053
adresa e-mail ashahaj@hotmail.com
Tarifat duhet te paraqiten me TVSH te perfshire
Nqs tabela nuk prek te gjitha aspektet e duhura te tarifave,ju lutem vendosni informacionin shtese ne rreshtin e fundit te tabeles ose ne kolonen e Shenimeve
Permbajtja Te dhenat per programin/oferten/opsionin tarifor SHENIME/DETAJE per sqarime shtese per cdo ze, nese eshte e nevojshme
Emërtimi i programit/ofertës xoxo
Lloji i Programit Tarifor Program Standart/baze
Kategoria e perdoruesit Familjare
Data e aktivizimit të programit/ofertës
Afati I vlefshmerise (deri kur eshte ne fuqi/per ofertat promocionale)
Ofertat/opsioni/bundle i disponueshem per:
Pagesat fikse (one-off):
Tarifa/pagesa e rregjistrimit (vendos 0 nese nuk aplikohet) 0
Tarifa e instalimit (vendos 0 nese nuk aplikohet) 0
Depozita e modemit (vendos 0 nese nuk aplikohet) 0
Pagesa Periodike: 0
Tarifa e pajtimit mujor 0
Tarifa e Opsionit/Bundle (vetem per opsionet/bundle per nje program baze tarifor)
Shpejtesia e lidhjes: 2Mbit/sek
Shpejtësia e shkarkimit (Download) 2024kb/sek
Shpejtësia e ngarkimit (Upload) 512kb/sek
Kapaciteti I download Internet i perfshira ne pagese (vendos PA LIMIT per paketa pa kapacitet te kufizuar download): PA LIMIT
Tarifa për konsumin mbi kapacitetin Limit (vendos 0 per paketa PA LIMITdownload) 0
Mjetet e informimit publik ku është bërë njoftimi i tyre (vendos emrin medias dhe daten e publikimit) web site www.xoxo.al
Link-u i plote ku është publikuar programi / oferta në website-n tuaj:
Ketu vendosni nje permbledhje te shkurter ose informacion shtese qe nuk mund te perfshihet me siper per programin/oferten/opsionin per momentin po jepet internet falas. Vendosja e tarifave ne web site do te kryhet kur te shperndahet internet me nje kosto per perdoruesin